Standard salgs- og leveringsbetingelser

Formålet med standard salgs- og leveringsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og VPK Display AS, heretter kalt selger.

Generelt

Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene i for eksempel en rammeavtale.

Betalingsbetingelser

Betaling skal skje innen 10 dager netto hvis ikke annet er avtalt. Etter forfall belastes rente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Kravet oversendes Østfold Inkasso for inndrivelse 30 dager etter hovedforfall.

Leveringsbetingelser

Levering av ordre over kr. 2000,- skjer kostnadsfritt til firmaadresser i Oslo, sentrale Akershus og Østfold. Til private etter avtale. Øvrige leveranser sendes med Bring til deres takster. Ved skade på emballasje og/eller produkt, må dette anføres på pakkseddel/fraktbrev ved mottagelse. I motsatt fall vil selger fraskrive seg ansvar for skade.

Leveringstider

Normal levering: Lagerførte varer vil bli kjørt ut med vår lastebil innen 2-7 dager Bestillingsvarer: Beregn 1-2 ukers leveringstid.

Salgspant

De leverte varer er solgt med salgspant og forblir selgers eiendom inntil de er fullt ut betalt (jfr. pantelovens §§ 3-14 og 3-22). Fullt oppgjør har ikke funnet sted før evt. morarenter og saksomkostninger også er betalt i sin helhet. Kjøper aksepterer frivillig tilbakelevering av de pantsatte varer ved betalingsmislighold.

Sikkerhet for betaling

Selger forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kreve sikkerhet i form av bankgaranti eller forskuddsbetaling.

Returer

Varer kan kun returneres etter avtale og innen 30 dager. Bestillingsvarer tas normalt ikke i retur. Reklamasjon/feil på varen må meldes innen 14 dager etter mottak.

EE produkter

EE produkter levert av oss tas i retur for resirkulering uten kostnader. Eventuelle fraktkostnader for slik retur til oss skjer for kjøpers regning.

Ansvar

Vårt erstatningsansvar for mangelfulle og forsinkede leveranser begrenser seg til 10 % av leveransens verdi. Vi har intet erstatningsansvar dersom erstatningsbetingede forhold skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, innbefattet egne leverandørers ikke kontraktsmessige oppfyllelser. Vårt erstatningsansvar omfatter ikke under noen
omstendighet driftstap eller annet indirekte eller upåregnelig tap.

Avbestilling

Kjøper kan ikke kansellere en bestilling som er bekreftet av selger, med mindre selger skriftlig godkjenner dette. Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som selger er blitt påført fra leverandør, speditør eller transportør.

Priser

Prisene på nettsiden er veiledende og kan endres uten varsel på grunn av eksterne omstendigheter så som endringer i valuta, endringer i rammebetingelser og endringer i leveringsvilkår fra underleverandører. Alle priser er eks mva,

Lovvalg og tvister

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen skal avgjøres ved søksmål, med mindre partene bestemmer noe annet. Partene godtar Fredrikstad tingrett som rette verneting